Svaz účetních Praha, z.s.
Členské příspěvky na rok 2024 jsou stanoveny ve výši 700 Kč.

Členské příspěvky platíme vždy v LEDNU na běžný rok.
Splatnost členských příspěvků je do 31. března 2024, ale pro snažší administraci i pojištění platíme v lednu.
Členské příspěvky platíme bezhotovostně na náš transparentní bankovní účet
vedený u Fio banky, a.s., číslo transparentního b. účtu: 2800130304 / 2010.
Jako variabilní symbol uvedeme svoje členské číslo, jsme-li zvyklí uvádět i symbol konstantní, pak můžeme zadat 0308.
Do textu uvádíme: Členský příspěvek na rok 2024.
Příklady členských příspěvků a pojištění na rok 2024:   
Individuální člen bez pojištění: 700,- Kč.
Individuální člen podnikatel fyzická osoba pojištěný: 700,- Kč ( pojistné platí individuálně na základě písemné výzvy přímo společnosti "GrECo").
Individuální člen zaměstnanec pojištěný: 1 000,- Kč ( 700 členský příspěvek + 300 pojistné, které Svaz účetních hromadně přeposílá společnosti "GrECo").
Individuální člen nový: 700,- Kč.
Individuální člen podnikatel fyzická osoba pojištěný nový: 700,- Kč ( pojistné zaplatí individuálně společnosti "GrECo").
Individuální člen zaměstnanec pojištěný nový: 1 000,- Kč ( 700 členský příspěvek + 300 pojistné, které Svaz účetních hromadně přeposílá společnosti "GrECo").
Kolektivní člen (právnická osoba) platí dle Kalkulačního listu kolektivního člena, který obdrží v Lednu.

Individuální člen bez zdanitelných příjmů, osoba bez zdanitelných příjmů ze zaměstnání či podnikání, studenti, matky pobírající peněžitou pomoc v mateřství či osoby pobírající rodičovský příspěvek mohou výbor požádat o snížení členského příspěvku na 100 Kč za kalendářní rok.

Leden je sice měsíc vždy pracovně velmi náročný, ale přesto si udělejme chvilku času na zaplacení členských příspěvků. Jejich včasné zaplacení nám usnadní sestavení Rozpočtu na příslušný rok a tím i naplánování činností. Opozdilci - zejména pojištění -působí sobě i nám potíže, což kromě nepříjemnosti znamená zbytečnou starost jak na straně člena, tak na straně našeho spolku.

Pojištěné členy upozorňujeme, že podmínkou "trvání pojištění " je členství ve Svazu účetních Praha, z. s. a tím i povinnost zaplatit řádně a včas členský příspěvek a u pojištěných zaměstnanců též pojistného. 
V případě řádného a včasného nezaplacení se vystavujete riziku "ukončení Vašeho pojištění", což jistě nechcete ...

Občanský zákoník 
účinný od 1. ledna 2014 ( zákon č. 89/2012 Sb. ) v § 5 stanoví:
1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.


 

Základní informace

Svaz účetních je dobrovolná zájmová organizace sdružující účetní, auditory a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami Svazu účetních, zakotvenými ve Stanovách.

Svaz účetních prosazuje takové uplatnění účetnictví, aby odpovídalo společensko-ekonomickým podmínkám v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající postavení účetních a všech ostatních profesí, které sdružuje.

Členem Svazu účetních Praha, z. s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o účetnictví a souhlasí s posláním Svazu účetních (dále jen "SÚ Praha").

Pro fyzické osoby je členství individuální a vzniká vyplněním a odevzdáním přihlášky do sekretariátu SÚ Praha (viz přihláška nového člena). Přihlášku je možno vytisknout a po vyplnění odeslat poštou, e-mailem nebo osobně předat  v sekretariátu. Současně je třeba uhradit na bankovní účet SÚ Praha roční členský příspěvek, který činí 600,- Kč na kalendářní rok ( bankovní spojení viz. Kontakty). Po odevzdání přihlášky a uhrazení členského příspěvku obdrží nový člen potvrzení o členství s přiděleným členským číslem.

Právnické osoby se mohou také stát kolektivním členem SÚ Praha. Kolektivním členem se stává právnická osoba na základě uzavření „Dohody o kolektivním členství“ (viz Dohoda o kolektivním členství a Pravidla pro kolektivní členství v SÚ Praha). Členský příspěvek pro právnické osoby činí na kalendářní rok 3 000,- Kč     až 4 000,- Kč podle počtu osob - účetních -  právnické osoby.

Mezi hlavní činnosti SÚ Praha patří:

  • Zajištění pojištění účetní profese svým členům u Kooperativy pojišťovny,a.s.
  • Pořádání přednášek, seminářů a besed pro členy
  • Účetní poradenství
  • Vydávání Informačního bulletinu ( Informace ).